077-2341905

לפארמהנט

 
רק אותיות ומספרים מותרים 1


תקנון אתר בית מרקחת "חניתה" חיפה 23/04/2017
.1כללי
"ו/או "האתר") הינו אתר עלhanita//pharmanet.co.il " : (להלןwww.pharmanet.co.il . אתר1.1
רשת האינטרנט המהווה חנות ו/או בית מרקחת דראגסטור וירטואלית לרכישת מוצרים על ידי ציבור
הגולשים ברשת האינטרנט בישראל.
.1.2בעלות האתר ומפעילתו הנה "דויטשמן רשת בתי מרקחת בע"מ " ח.פ ( 513759142להלן:
"החברה")
.1.3פעולה באתר בית מרקחת חניתה הינה כל שימוש ו/או גלישה ו/או רכישה (להלן: "פעולה").
.1.4פעולה באמצעות אתר בית מרקחת חניתה כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קראו
את התנאים המפורטים להלן בקפידה, שכן, הם מהווים הסכם מחייב בינכם לבין בית המרקחת .
האמור בלשון זכר מתכוון גם ללשון נקבה, ולהיפך.
האמור בלשון יחיד מתכוון גם ללשון רבים, ולהיפך.
.1.5כל המבצע פעולה באתר בית מרקחת חניתה מצהיר כי הינו מודע לתקנון בית המרקחת ולכללי
ההשתתפות באתר בית מרקחת חניתה ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או
תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות
בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו. מפעילי האתר שומרים לעצמם את
הזכות שלא לאפשר כניסה לאתר ו/או רכישה בו למי שיפר את הוראות התקנון ו/או יעשה שימוש
בלתי ראוי באתר, בהיותו מנוי באתר, או בכל תוכן המופיע באתר. ויודגש כי עצם ביצוע הפעולה
באתר תהווה הודעה מוחלטת, סופית ובלתי חוזרת, מצד הלקוח כי קרא הוראות תקנון זה, הבינן
והוא מסכים להן).
.1.6בכל מקרה של אי התאמה או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם,
תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. אין ולא יהיה כל תוקף לכל מידע ו/או מצג שיימסר בעניין
זה, בכל דרך אחרת, למעט בדרך שינויו המפורש של תקנון זה ופרסומו.
.1.7באתר בית מרקחת חניתה עשויים להופיע קישורים ( )linksלאתרים אחרים, ישראליים או זרים.
האתר לא יישא בכל אחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם, או לכל פרט אחר
הקשור עמם, לרבות כל פגיעה ברגשות המשתמשים. הימצאות הקישור באתר זה אינה המלצה
לבקר בו, אלא אם כן מצוין כך במפורש. כמו-כן , בית מרקחת חניתה לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר
או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למבצע הפעולה כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע באתרים
אליהם ישנם קישורים. המידע המצוין באתר בית המרקחת הינו מידע המתקבל ממקורות שונים
ביניהם אינפורמציה רפואית מאתרים העוסקים ברפואה , יצרנים , משרד הבריאות , מאמרים
רפואיים . כידוע אין כל אפשרות לבדוק אמיתות האינפורמציה ולכן אין לראות בזאת כל המלצה או
חזקת המלצה לטיפול עצמי , במקום רופא מטפל או כל אוטוריטה רפואית מוסמכת . המפורסם
באתר אינו בחזקת " תורה מסיני " ואין להשתמש בו עבור טיפול רפואי. מידע זה כידוע יכול
להשתנות בהתאם למחקרים רפואיים , להוראות משתנות של יצרנים , להוראות משרד הבריאות .
טיפול רפואי יהיה רק באמצעות רופא ובהמלצת רופאים מוסמכים. לכל תרופה מצורף עלון לצרכן
הנכתב על פי הוראות חברות התרופות ובפיקוח משרד הבריאות . יש לקרוא עלון לצרכן ולברר כל
שאלה המתעוררת עם רוקח או רופא. באתר מספר לפניות 048231905בכל שאלה ולבקש את
רוקח בית המרקחת . בכל מקרה אין בית המרקחת " חניתה " אחראי בכל צורה אפשרית לטיפול
עצמי שהחליטו הרוכשים , מבלי להיוועץ ברופא מטפל .
.1.8חרג בית מרקחת חניתה מהוראות תקנון זה במקרה ו/או במקרים מסוימים, ע"פ שיקול דעתו,
לא יהווה הדבר תקדים מחייב בכל צורה שהיא, ולא יהיה בכך כדי לחייב את בית מרקחת חניתה
לפעול בדרך דומה בכל מקרה אחר.
.1.9רישומי מחשב עיבוד הנתונים של בית מרקחת חניתה ו/או רישומי האתר בדבר הפעולות
המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות ולפרטי הפעולות.
.1.10בית המרקחת חניתה מפעיל האתר שומר על זכותו לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו
מזמן לזמן. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר.
.1.11הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את האתר ושירותיו, כולל היקפם
וזמינותם, וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת. לא תהיה למבצע הפעולה כל תביעה נגד האתר בגין
שינויים אלו ו/או תקלות אשר עלולות להתרחש תוך כדי ביצועם.
.1.12לבירורים שונים ונוספים ניתן לפנות לנציגי השירות שלנו בטלפון: 048231905
או באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו הנה ilan@pharmanet.co.il
.2הזכות לרכוש מוצרים באתר
.2.1כל אדם ו/או חברה ו/או גוף משפטי אחר יכול לבצע פעולה באתר החברה בהתקיים במצטבר כל
אחד מהתנאים המפורטים להלן:
.2.1.1המבצע פעולה באתר הינו תושב ישראל שגילו מעל 18שנים, בעל תעודת זהות ישראלית
תקפה, או תאגיד המאוגד כדין בישראל.
.2.1.2במידה ומבצע הפעולה הינו קטין (מתחת לגיל )18או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא
אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו הוא קיבל את אישור האפוטרופוס שלו.
.2.1.3המבצע פעולה באתר הינו בעל כרטיס אשראי תקף השייך לאחת מחברות כרטיסי האשראי
הפועלות בישראל ואשר הונפק בישראל.
.2.1.4המבצע פעולה באתר הינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת.
.2.1.5מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור פעולה באתר של מבקר ו/או לקוח בית
המרקחת חניתה הוא אישור של חברת כרטיסי האשראי, אשר דרכה התחייב מבקר ו/או לקוח באתר
לבצע את הרכישה, לעסקת הרכישה עליה התחייב.
.2.1.6המבצע ומי מטעמו יצייתו להוראות תקנון זה במלואן ולהוראת כל דין במסגרת שימושם
באתר.
.2.2בית המרקחת רשאי למנוע ממבצע פעולה באתר (להלן: "מבקר" או "משתמש" או "לקוח")
ביצוע פעולות באתר באופן זמני, או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי למסור הודעה
על כך מראש.
.2.3בלי לגרוע מהאמור לעיל, יהיה בית מרקחת חניתה, מתוקף מעמדו כבעל האתר ומפעילו, רשאי
למנוע ממבקר לבצע פעולות באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:
.2.3.1אם מבקר עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי, או כדי לאפשר, להקל,
לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
.2.3.2אם מבקר מסר במתכוון פרטים שגויים;
.2.3.3אם מבקר ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בבית מרקחת חניתה או
בצדדים שלישיים כלשהם;
.2.3.4אם מבקר הפר את תנאי הסכם זה או כל הסכם אחר עם בית מרקחת חניתה או מי מטעמו
ו/או אם נמנע מלשלם, שלא כדין, עבור מוצרים שרכש מבית המרקחת , בין באמצעות אתר זה ובין
בכל דרך אחרת;
.2.3.5אם כרטיס האשראי שברשות המבקר נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי;
2.3.6הציג מידע רפואי מטעה לרוקח המייעץ ו/או במקרה שמסכן מסיבה כלשהי את הרוכש על פי
הבנתם של רוקחי בית המרקחת ו/או בהעדר מידע רפואי על הרוכש. מומלץ לרוכש תרופות ללא
מרשם באתר לפנות לרוקח מייעץ בבית המרקחת לברר מידת התאמה לתרופה הנרכשת. נשים
בהיריון ו/או לילדים מתחת לגיל 16מתחייבים לפנות לרופא מטפל . בית מרקחת אינו אחראי בכל
צורה כלשהי לגבי שימוש בתרופות לנשים בהריון ולילדים מתחת לגיל 16שנים ולמבוגרים שלא פנו
להתייעץ עם רוקחי בית המרקחת ו/או רופא מוסמך . בית מרקחת אינו אחראי להחלטת רוכש באתר
ולהחלטתו לשימוש בתרופות שנרכשו דרך האתר בית המרקחת.
.3אופן הרכישה
.3.1בית מרקחת חניתה מאפשר לך לרכוש מוצרים שונים באמצעות האתר, בדרך נוחה, מהירה,
קלה.
.3.2כדי לבצע הזמנה של מוצר יש תחילה לבחור את המוצר.
.3.3עבור כל מוצר המוצע למכירה מוצג "דף מידע", המוצר המוצע למכירה, ומחיר המכירה (להלן:
"דף המידע").
.3.4נתוני הפריטים אשר נמסרים ב"דפי המידע" באתר, ו/או ע"י הצוות שמפעיל את האתר, כוללים
מידע חלקי בלבד אשר אינו ממצה את כל תכונותיהם ו/או הרכבם של המוצרים. המידע המוצג הינו
המידע כפי שנמסר לבית המרקחת חניתה על ידי יצרני ו/או משווקי הפריטים והוא באחריותם
הבלעדית. בית מרקחת חניתה לא יהיה אחראי לתוכנם היקפם ונכונותם של נתונים אלו.
.3.5במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או השרות, במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת
המוצר/שרות או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממגיש ההצעה, רשאי מנהל האתר
מטעמה של החברה לבטל את הרכישה הספציפית.
.3.6מגוון הצבעים המופיע בדפי המידע באתר הינו להמחשה בלבד.
.3.7לחיצה על כפתור הוסף לסל שליד הפריט המבוקש. (מספר הפריטים שנבחרו וסה"כ סכום
הרכישה יופיעו בחלקו העליון של המסך. נתונים אלו ישמרו גם בעת כיבוי המחשב). ככל שיש לפריט
סוגים שונים כגו צבעים וריחות, ייפתח חלון בו יהיה ניתן לבחור את הסוג המבוקש.
.3.8עם סיום בחירת הפריטים, לוחצים על הקישור "סל הקניות שלי". שם ניתן לבדוק ולעדכן את סל
הקניות. בהמשך, לבחור כתובת למשלוח, סוג משלוח (שליח או דואר רשום) וניתן להוסיף הערות.
ניתן לרשום בעמוד מאובטח זה את פרטי כרטיס האשראי, או למסור אותם טלפונית. לבסוף ניתן
לבחור אם תרצה שנשמור את הפרטים שלך לרכישה עתידית.
.3.9במסגרת הרישום הראשוני יכול המשתמש, המבקש להירשם כמנוי, כחלק מתהליך הרישום,
לבחור סיסמא ושם משתמש. בית המרקחת שומר לעצמו את הזכות, במסגרת שיקול דעתו הבלעדי,
שלא לאשר שם משתמש אשר הוא סבור כי הוא אינו הולם, עלול להטעות או פוגע. כל משתמש חדש
הנרשם באתר מקבל קוד משתמש על פי מחולל סיסמאות של האתר אותו חייב לשמור לצורך פעילות
באתר. קוד משתמש וסיסמה הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה למשתמש אחר. המשתמש חייב
לשמור נתונים אלו על מנת שמשתמשים אחרים לא יזדהו בשמם .
.3.10במסגרת ביצוע פעולות באתר יהיה על כל מבצע הפעולה להכניס פרטים שונים כמצוין
כאמור
לעיל, ומסירתם הינה תנאי להשתתפות ברכישת המוצרים המוצעים למכירה באתר, אולם אינה
מחויבת על פי חוק. חובה למסור מידע מדויק, מלא ומעודכן. המפעילים שומרים על זכותם לפעול לפי
שיקול דעתם הבלעדי במקרה של הפרת התחייבות זו, לרבות בדרך של ביטול חד- צדדי של המנוי או
הגבלתו.
.3.11ויודגש, הגשת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים
כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו
לבית המרקחת  עקב שיבוש הליכי המכירה.
.3.12לאחר ביצוע הפעולה יבצע בית המרקחת חניתה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי. עסקת
הקנייה תבוצע רק לאחר שבית המרקחת קבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב,
בהתאם לנוהלי העבודה הקיימים בינן לבין בית המרקחת . היה ואישור זה לא יתקבל באופן מידי,
לוחות זמני האספקה יידחו, ויתחילו מחדש ממועד קבלת האישור וביצוע החיוב בפועל.
.3.13במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל הלקוח הודעה מתאימה. לצורך
השלמת הרכישה יידרש הלקוח ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של בית מרקחת חניתה.
לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק
לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י הלקוח. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד
אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל הלקוח להסדרת האישור בתוך 7ימים ממועד
קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהייה בית מרקחת חניתה
זכאית לבטל את ההזמנה.
.3.14ההזמנה תירשם במחשבי בית המרקחת וניתן יהיה לראות את ההזמנה בקישור "ההזמנות
שלי" שבאתר. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 24שעות מסיום הליך
הרכישה. בית המרקחת יחזור טלפונית למשתמש לצורך אישור המזמין ולצורך יעוץ רוקחי במידת
הצורך.
.3.15בית המרקחת יהיה רשאי (אך לא חייב) לבקש מהלקוח לשלוח אליו את צילום תעודת
הזהות וכרטיס האשראי של הלקוח, וכן לבצע פעולות שונות לאימות פרטי כרטיס האשראי. ככל
שיבוצעו פעולות אלו, או שיידרשו פרטי זיהוי נוספים מהלקוח, לוחות זמני המשלוח יידחו בהתאם.
.3.16המידע שיוכנס למערכת האתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים
מיוחדים או עדכונים באתר, אך ורק לאחר אישורך. יובהר ויודגש, משלוח הדואר האלקטרוני אינו
מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את בית המרקחת . רישומי מחשב עיבוד הנתונים של בית
המרקחת , המנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר כאמור, יהוו ראיה חלוטה לאמור בהן.
.4תנאים כלליים
.4.1מקום בו מופיעים המושגים הבאים ו/או מושגים דומים באתר, תהא הגדרתם כמפורט להלן:
" .4.1.1מחיר מחוק"- משמע, המחיר המחירון של המוצר כפי שנמסר ע"י היצרן או היבואן. מחיר זה
אינו בהכרח מחיר השוק של הפריט. על הלקוח לבדוק את מחירי הפריטים.
" .4.1.2מחיר באתר" ו/או "מחיר שלנו"- המחיר בו מוצע המוצר למכירה באתר בית המרקחת. אן
בית המרקחת מחויב למחיר הכי זול בשוק . העסקה המתבצעת דרך האתר הינה מבחינת " קונה
מרצון מוכר מרצון " .
.4.2כל המחירים באתר כוללים מע"מ.
. 4.3מחירי מבצע הינם מוגבלים בזמן ויכולים להשתנות מידי פעם על פי החלטת בית המרקחת.
אותן כללים חלים על קופוני בית המרקחת . הן המבצעים והן הקופונים הינם עד גמר המבצע ו/או
גמר המלאי . כמויות הרכישה הינם מוגבלות על פי שיקולי מלאי של בית המרקחת בלבד ומוגבלות
לשתי יחידות לרוכש אלא עם צוין אחרת במפורש.
.5מועדי אספקה, הובלה ומשלוח
.5.1בית המרקחת ידאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל שהקלדת בעת
הרכישה. אספקת המוצרים תתבצע לבית הלקוח ו/או לסניף הדואר הקרוב למקום מגוריו של הלקוח
ו/או בדרך של "איסוף עצמי" ו/או לכל מקום ו/או בכל דרך שהיא שתתואם עם הלקוח.
.5.2בית המרקחת יפעל כדי לספק את המוצרים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המידע של
המוצרים. בית המרקחת מתחייב לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי. בכפוף
ליתר סעיפי תקנון זה, מועדי האספקה הם בין שלוש שעות לשלושה ימי עבודה.
.5.3בית המרקחת עושה כמיטב יכולתו להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי הלקוח,
וזאת בכפוף למדיניות חברות ההובלה השונות. בית המרקחת חניתה לא יהיה אחראי לכל איחור
בהספקה. ככל שיהיה איחור בהספקה, הלקוח יהיה זכאי לביטול העסקה כולל החזר דמי משלוח. עם
זאת, אי-עמידה במועדי ההספקה לא תקנה למשתמש זכות לפיצוי.
.5.4בית המרקחת לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה
ממחסור במוצר כל שהוא באתר. במקרה בו הלקוח מבצע הזמנה אך המוצר לא קיים במלאי, נציג
שירות הלקוחות של בית המרקחת ייצור קשר עם הלקוח ויודיע לו על כך. בשיחה זו יכול הלקוח
לבחור להמתין למוצר ו/או לבחור מוצר חלופי ו/או לבטל את ההזמנה ללא כל עלות כמפורט להלן.
במידה והמזמין לא קיבל כל פנייה חוזרת להזמנתו , מתבקש ליצור קשר למספר טלפון המופיע
באתר.
.5.5באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית דראגסטור יהיו רשאים להעמיד את המוצרים
ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.
.5.6באזורים המוגבלים לגישה ביטחונית ו/או אזורים מרוחקים אין בית המרקחת מתחייב לזמני
האספקה הרגילים הקבועים והמפורטים באתר.
.5.7התקנון של רשות הדואר לישראל ו/או של כל גוף אחר באמצעותו בית המרקחת מבצע את
ההובלה והאספקה של המוצרים יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב כל
מציע.
.5.8אספקת המוצרים הנרכשים באתר תעשה ע"י בית המרקחת ו/או באפשרות הקונה לאסוף את
המוצר בעצמו או באמצעות מי מטעמו בבית מרקחת "חניתה בע"מ ", בכתובת: רחוב חניתה 22נווה
שאנן חיפה. האפשרות לביצוע "איסוף עצמי" מותנית בקבלת אישור כי ההזמנה מוכנה. זמני ביצוע
"איסוף עצמי" קבועים בהתאמה לשעות פעילות בית המרקחת ועל הלקוח האחריות להתעדכן מעת
לעת בשעות פעילות אלה.
.5.9התשלום עבור המשלוח/ההובלה יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ויצטרף לתשלום עבור
המוצר, ולא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה שהיא. ניתן גם לשלם במזומן לשליח על פי מדת רצונו של
הרוכש באתר.
.5.10ויודגש, בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח, כפוף ביטול העסקה לכך
שהלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא לבית
המרקחת . לא יינתן זיכוי על תשלום המשלוח. על פי הוראות משרד הבריאות יודגש כי אין החזרה
של תרופות ו/או תכשירים רפואיים ו/או תרופות טבעיות . מודגש בזאת שלפני רכישת מוצר תרופה
ו/או מוצר טבעי הנלקח דרך הפה מצהיר הלקוח המזמין כי הינו יודע שאין החזרות של מוצרים אלו
מכל סיבה למעט פגם שנוצר כתוצאה מהובלה לבית הלקוח ע"י השליח.
.5.11אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בדף המידע בשירות הלקוחות.
ויודגש, באתר מוצעים למכירה מוצרים שחלקם אינם ניתנים לאספקה מידית. בדפי המידע של
מוצרים מסוג זה מצוינים זמני האספקה הרלוונטיים למוצר זה ואלו גוברים על האמור בדף המידע
בשירות הלקוחות.
.5.12זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף המידע, כוללים רק את חישובם של ימי
עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
.5.13משלוח המוצרים יכול להיעשות בכל דרך (דואר רשום, שירות שליחים, "איסוף עצמי"), לפי
בחירתו של הלקוח. עם זאת, בית המרקחת שומר על זכותו להימנע מביצוע משלוחים לאזורים
מוגבלים מבחינה ביטחונית ו/או מרוחקים, בהתאם למדיניות חברת המשלוחים. כמו-כן, לבית
מרקחת הזכות להימנע מביצוע משלוחים בדואר רשום כאשר מדובר בחבילות שמשקלן עולה על 2
קילו וכן זכותו לחייב את הלקוח בעבור השליחות על חבילות מסוג זה.
.5.14בעת תיאום האספקה, רשאי בית המרקחת לדרוש את נוכחות הלקוח במקום ובמועד
האספקה, והצגת תעודת זהות ו/או חתימת הלקוח על גבי שובר כרטיס האשראי ו/או על כל מסמך
אחר כתנאי למסירה.
.6ביטול עסקה
.6.1האמור בסעיף זה מהווה גילוי בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- ( 1981להלן: "חוק הגנת
הצרכן"), ואין הוא בא להוסיף עליו זכויות, בכל דרך שהיא. ככל שיבוצעו תיקונים בחוק הגנת הצרכן,
יחולו תיקונים אלה ויגברו על המפורט להלן:
.6.2באם מדובר במוצר שאינו תרופה ו/או מוצר טבעי , הנך רשאי לבטל קנייתו מיום ההזמנה ועד
14יום ממועד קבלת המוצר בפועל.
.6.3זכות הביטול אינה עומדת, בין היתר, במקרים הבאים:
.6.3.1לגבי " טובין פסידים" כמשמעם בחוק הגנת הצרכן.
.6.3.2טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.
6.3.3מוצרים המוגדרים כתרופה (כולל תרופה ללא מרשם), או כתוסף תזונה.
.6.4ביטול הקניה בטרם נשלח המוצר ללקוח, יעשה בכתב למרכז שירות לקוחות ,תוך ציון סיבת
הביטול באמצעות דואר אלקטרוני לדואר אלקטרוני: ilan@pharmanet.co.ilאו לפקס : 048327550
.6.5ביטול הרכישה לאחר קבלת המוצר תעשה באופן הבא: המוצר יוחזר בתוך 14יום מיום קבלתו,
כאשר אריזתו לא נפתחה ולא נעשה כל שימוש במוצר. דמי המשלוח לא יוחזרו. יש לשלוח את המוצר
בדואר רשום, בצרוף הקבלה על הרכישה כשהוא ארוז היטב לבית מרקחת חניתה , רחוב חניתה 22
נווה שאנן חיפה.
.6.6בית המרקחת יחליף ו/או יחזיר את תמורתו של כל מוצר פגום, אשר נמסר ללקוח בהתאם
לתנאי ההחזר אשר יפורטו להלן:
.6.6.1המוצר הוחזר תוך 14יום.
.6.6.2המוצר הוחזר באריזתו המקורית מבלי שנעשה בו כל שימוש, או שנעשה בו שימוש מזערי עד
שנמצא פגום.
.6.6.3המוצר יישלח בדואר לבית מרקחת חניתה רחוב חניתה 22חיפה או במסירה אישית לבית
המרקחת חניתה חיפה.
.6.6.4שמו ופרטיו המלאים של הלקוח יצורפו למוצר. הלקוח יתיר למפעילי האתר להעביר את שמו
וכתובתו ליצרן או היבואן של המוצר.
.6.6.5בית המרקחת רשאי להחזיר את תמורת המוצר גם אם הלקוח ביקש להחליפו באחר, על פי
שיקול דעתו.
.6.7במקרה של ביטול העסקה, בית מרקחת חניתה מפעיל האתר שומר על זכותו לחייב את הלקוח
בדמי ביטול. דבר אשר יובא לידיעת הלקוח טרם חיובו.
.6.8בית מרקחת חניתה שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, את
הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה), לרבות אך לא רק, בכל אחד מהמקרים
המפורטים להלן:
.6.8.1עקב שימוש לא ראוי באתר לרבות שימוש בלתי חוקי, שימוש המפריע את שימושם
של אחרים, פרסום והפצת תוכן מסחרי, פוגע, מעליב, בלתי מוסרי או עקב שימוש שאינו עולה בקנה
אחד עם תנאי שימוש אלו ו/ או כל דין ("תוכן פסול").
.6.8.2אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.
.6.8.3במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת בית המרקחת את
המשך פעילות האתר.
.6.8.4במקרה של תקלה טכנית המונעת את המשך פעילות האתר.
.6.8.5במקרה שנפלה טעות באיזה מהפרטים המתפרסמים במכירה, לרבות תיאור המוצר ו/או
מחיר המוצר.
.6.8.6בכל מקרה, שלדעת בית מרקחת חניתה נעשתה פעולה בניגוד להוראות הדין ו/או להוראות
הסכם זה.
.6.8.7אם לאחר ביצוע רכישה של מוצר, בכל דרך שהיא, מתברר שהמוצר אזל ו/או לא ניתן
להשיגו, רשאי בית מרקחת חניתה לבטל את המכירה ולהשיב לך את כספך. לחילופין רשאי בית
המרקחת להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. אם בחרת שלא לרכוש את המוצר
החלופי-תבוטל המכירה ויושב לך כספך.
.6.8.8מימש בית מרקחת חניתה את זכותו כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה
כלפיו מכל מין וסוג, לרבות בגין זכייה במוצר או ציפייה לזכייה כאמור, אבדן רווח, רכישת המוצר אצל
צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו"ב.
.7שמירה על סודיות הנתונים ופרטיות הלקוח
.7.1אם הלקוח בחר לשמור באתר שם משתמש וסיסמה אישית, אשר ילוו אותו בכל הרכישות ו/או
השימוש באתר, יהיה עליו, לאחר מכן, לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת,
כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.
.7.2המשתמש יהיה אחראי לשמירת סודיות סיסמתו, ויישא באחריות לכל שימוש אשר ייעשה
בסיסמא, אף אם נעשה ללא אישור. המשתמש לא ירשה העברת הסיסמה לצד ג' או שימוש מקביל
בסיסמה שלא במסגרת מכסת השימוש שהוגדרה לכל משתמש. באחריות המשתמש לדווח לבית
מרקחת חניתה על אודות כל שימוש או חשד לשימוש לא מאושר במנוי ועל כל הפרת אבטחה אשר
ידועה לו כולל אובדן, גניבה, או הפצת סיסמא ללא אישור .בית מרקחת חניתה לא יישא באחריות
לנזקים אשר ייווצרו כתוצאה משימוש לא מאושר במנוי.
.7.3מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית עפ"י רצונו של הלקוח ובהסכמתו. מילוי
הפרטים מעיד על הסכמתו של הלקוח למסירתם.
.7.4מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר לבית המרקחת לספק את המוצרים ללקוח
וללמוד מהלקוח על גמרות הדעת שלו בנוגע לרכישת המוצרים.
.7.5בית המרקחת מתחייב שפרטי ההצעה לרכישת מוצר באתר ופרטי מבצע הפעולה באתר
ישמשו לשימוש פנימי של האתר בלבד ולא יועברו על ידי בית המרקחת לגורמים שלישיים חיצוניים.
.7.6כדי לעמוד בדרישות המחמירות ביותר לשמירה על פרטי כרטיסי האשראי המפורטות בתקן
,PCIבית המרקחת לא שומר במערכות שלו את פרטי כרטיס האשראי, אלא במערכות חיצוניות
המוגנות ברמה גבוהה. אם זאת, בהתקיים מקרים שאינו בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון, בית
מרקחת חניתה מפעיל האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח
ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
.7.7המידע שיוכנס למערכת האתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני מידי פעם בנוגע
למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר. אם אינכם מעוניינים בקבלת דואר אלקטרוני אנא פנו למוקד
הטלפוני לצורך מחיקתכם ממאגר מקבלי הדואר האלקטרוני כאמור, או עדכנו את פרטיכם באתר.
.7.8בית המרקחת חניתה לא יעביר את פרטים מזהים אודותיך לצד שלישי, למעט לחברות כרטיסי
אשראי, ולכל ערכאה שיפוטית ולמעט במקרים הבאים:
.7.8.1אם קיימת חובה שבדין להעביר את המידע אודותייך לאחר.
.7.8.2לשם גביית כספים המגיעים מהלקוח בגין רכישת מוצר באתר.
.7.8.3בקשר למתן תעודת אחריות או קבלת שירות למוצר או לצורך אספקת המוצר.
.7.8.4במקרה של הפרת תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם בית מרקחת חניתה או מי מטעמו.
.7.8.5בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח לבית מרקחת חניתה.
.7.8.6במקרה בו הלקוח ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בבית מרקחת חניתה
או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות בית המרקחת .
.7.8.7במקרה בו הלקוח ביצע באתר שימוש לביצוע מעשה ו/או מחדל בלתי חוקי או כדי לאפשר,
להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
.7.9בית מרקחת חניתה שומר לעצמו את הזכות לאסוף בעת הימצאות הלקוח באתר, מידע אודות
הרגלי קנייתו, מוצרים שרכש, מוצרים בהם התעניין, עמודים בהם צפה, וכל מידע אחר.
.7.10בית מרקחת חניתה שומר לעצמו את הזכות להשתמש בפרטי הלקוחות שנמסרו בעת
ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודות הלקוחות בעת השימוש באתר לצורך הפקה וניתוח של מידע
סטטיסטי.
.8אחריות
.8.1בית מרקחת חניתה שולח את המוצרים כאשר הם שלמים תקינים וארוזים היטב למניעת
שבירתם בדרך. היה ומוצר יגיע לידי הלקוח כשהוא פגום ו/או שבור כתוצאה מהמשלוח, על הלקוח
להודיע על כך לבית המרקחת באופן מידי ולא יאוחר מ 24שעות ממועד קבלת המשלוח. הודעה
כאמור תינתן בכתב בדואל ל ilan@pharmanet.co.ilאו לפקס . 048327550יש לצרף תמונה
להמחשת מצב הפריט. יש לשמור על הפריט השבור ולהחזירו לבית מרקחת ככל שיידרש. בית
המרקחת ישלח פריט אחר כנגד הפריט שנשבר. איחור בדיווח על פגם בפריט שסופק יבטל את
זכותו של הלקוח לקבלת פריט חליפי.
.8.2כל המוצרים המוצעים לרכישה באתר הינם חדשים לחלוטין, באריזותיהם המקוריות והם נהנים
מהאחריות והשירות הנהוגים בשוק.
.8.3האחריות של בית מרקחת חניתה למוצרים מוגבלת לגובה עלות המוצר ללקוח בלבד. האחריות
על טיבו של המוצר חלה על היצרן ו/או היבואן שלו עפ"י החוקים והתקנות להגנת הצרכן.
.8.4כל המידע המופיע באתר, לרבות הצעות מסחריות ו/או פרסום של צד שלישי (להלן: המידע),
לגבי המוצרים השונים, ובכלל, הינו מידע כללי בלבד. אין לראות במידע המופיע באתר משום מידע
רפואי או המלצה רפואית. לפני כל שימוש בתוספי מזון ו/או תרופה ו/או כל מוצר אחר אשר נמכר
באתר, יש להתייעץ ברופא או גורם מקצועי אחר ולעיין בעלון הצרכן. יש לפעול רק על-פי ההנחיות.
אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילות של
המוצרים הנמכרים בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם למשתמש
כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע
פנימי/חיצוני אחר ו/או שימוש במוצרים אשר נמכרים על-ידו.
.8.5בית מרקחת חניתה לא יישא באחריות כלשהי להפרעות, תקלות, זמני תגובה, וירוסים או כל
גורם אחר אשר עלול להפריע או לפגום בשירותי האתר ו/או לגרום נזקים כלשהם.
.8.6בית מרקחת חניתה לא יישא באחריות כלשהי לנזקים אשר ייגרמו למערכת המחשב ו/או
לתשתיות של המשתמש, אובדן מידע, או כל נזק אחר הנובעים משימוש באתר.
.8.7בית מרקחת חניתה לא יישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או ע"י כל
גורם אחר שאינו מצוי בשליטתו המלאה.
.9קניין רוחני
.9.1זכויות היוצרים באתר וכן כל האלמנטים בו, לרבות שם האתר, התוכנות והמידע המאוחסן בו,
תוכנות העזר המשמשות להפעלתו, הסימן המסחרי, העיצוב, הטקסטים, התמונות וכל מידע אחר
שייכות ל” חברת פארמהנט בע"מ ” או לאחרים, אשר אחסנו את המידע בו, וזאת בין אם נכללה ביחס
למידע ספציפי הודעת זכויות יוצרים ובין אם לאו. חל איסור לעשות כל שימוש באלמנטים אלו, לרבות
העתקה, שיכפול, הפצה, הצגה, מסירה לצד שלישי ו/או כל שימוש אחר בלא הסכמה מהנהלת
האתר- בכתב ומראש.
.9.2מבלי לגרוע מכלליות האמור יודגש כי השם "פארמהנט " וכן שם המתחם ( )Domain nameשל
האתר, סימני המסחר באתר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) - הם כולם רכושו של חברת פארמהנט
בע"מ בלבד. אין לעשות בהם כל שימוש בלא קבלת הסכמתו בכתב ומראש.
.9.3אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשנות עיצוב או ממשק גרפי, ולתרגם מידע כלשהו
מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים, שיטות מכירה וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותו
המפורשת של חברת פארמהנט בע"מ מראש ובכתב וכן אין לנהוג בכל צורה שהיא המפרה את
הוראות הדין בעניין קניין רוחני.
.9.4אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בלא קבלת הסכמתו של פארמהנט
בע"מ מראש ובכתב.
.9.5אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות
אחר כלשהו או לכל שימוש אחר שהוא, בלא לקבל את הסכמתו של פארמהנט בע"מ מראש ובכתב
ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות
איסוף נתונים וכיו"ב או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.
.9.6אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין, ובנוסף אליהם יחולו כל ההגבלות והאיסורים
הקבועים בדין באשר לזכויות קניין רוחני.
.9.7בכל מקרה אן חברת פארמהנט אחראית בכל דרך כלשהי לגבי איכות המוצרים , אופן שליחתם
ללקוחות , אופן מסירתם ללקוחות , מחירי המוצר וכדומה. ידוע לרוכשים שחברת פארמהנט מספקת
פלטפורמה ותוכנה לביצוע רכישה אינטרנטית ואינה נהנית בשום צורה מרווח כספי מהמכירה של בית
המרקחת ללקוחות המשתמשים באתר. כל מכירה באתר שייכת לבית המרקחת ואינה קשורה
לחברת "פארמהנט בע"מ " .
.10דין וסמכות שיפוט
על תקנון זה ועל כל עניין הקשור בשימוש באתר בית מרקחת חניתה בע"מ יחול הדין הישראלי
וסמכות השיפוט הבלעדית בכל דבר ועניין הקשורים אליו ו/או נובעים ממנו מוקנית לבית-המשפט
המוסמך בישראל. במקרה של מחלוקת - מקום השיפוט יהיה חיפה בלבד. בכל מקרה של מחלוקת
בין חברת " פארמהנט בע"מ " מקום השיפוט בבית משפט המוסמך בישראל יהיה בחיפה בלבד.
קניה מהנה.
בית מרקחת חניתה בע"מ
048231905
 

סל קניות

שעות פעולה

ימים א' - ה' 08:00-14:00
יום שישי 08:00-14:00

בפנייה לשאלות וייעוץ רוקחי שעות פעילות נא לפנות לרוקח 077-2341905

כתובת

חיפה, רחוב חניתה 22

רוקח אחראי

אשרף טאפש
רישיון רוקח אחראי129526
077-2341905
     

שים לב!!! כמות הפריטים למכירה ללקוחות מוגבלת על פי שיקול החנות. אן כפל מבצעים במחירי האתר לבין נקודות המכירה במקום. המחירים באתר הנם להזמנות מהאתר בלבד. המחירים במקום עלולים להיות שונים.